Derneğe Üye Olma Koşulları ve Yöntemi

a)  Nitelikler

Fiili ehliyetini kullanma hakkına sahip, Medeni Kanun ve Dernekler Kanununa göre üyeliğe engel hali bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler Derneğe  üye olabilir.  Derneğe giren her üye, Derneğin  amaçlarını, Dernek Tüzüğü esaslarını kabul etmiş olur.

b) Yöntem

İki Dernek üyesinin önerdiği aday üye Başvuru Belgesini doldurarak Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh senedi ile birlikte Yönetim Kuruluna verir.

c)  Yabancılar

Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir.  Onur Üyeliği için bu şart aranmaz.

d)  Süre

Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, Dernek var oldukça devam eder.

Üyelik Çeşitleri

a)  Üye

Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. 

b)  Onur üyesi

Derneğin amaçlarını yaymakta  katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse Yönetim Kurulu tarafından “Onur Üyesi” seçilebilir.  Onur Üyesinin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Üyenin Hakları ve Sorumlulukları

a)  Haklar

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.  Her üye istifa  hakkına sahiptir.  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.  Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye tekrar Derneğe üye olabilir.

b)  Sorumluluklar

Her üye, üyeliğe kabulü ile giriş aidatını ve her yıl Genel Kurulun saptayacağı yıllık aidatı zamanında ödemekle, Derneğin Tüzük, İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

Üyeliğin Sona Ermesi

a)  İstifa

Üye istifa isteğini, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.  İstifa eden üye, var ise, Derneğe olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür.

b)  Zorunluluk

Bir üyenin, ilgili kanun ve yönetmelikler hükümleri gereği  derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği sona erer.

c)  Üyelikten Çıkarılma

1.  Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan,

2.  Yüklendiği aidatı belli dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya Yönetim Kurulunun bildirim süresi içinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

d)  Hak Talep Edememek

Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı üyelik başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh senedi ve İş Bankası Ulus şubesi 46311 nolu dernek hesabına 120 TL yıllık üyelik aidatını yatırıp diğer evraklar ile makbuzu dernek merkezine iletmeniz başvurunuz için yeterlidir.  Dernek Yönetim Kurulu onayı yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir.

To Top ↑